Event-template

test

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; } /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block. We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Subscribe to our mailing list

* indicates required
var fnames = new Array();var ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text'; try { var jqueryLoaded=jQuery; jqueryLoaded=true; } catch(err) { var jqueryLoaded=false; } var head= document.getElementsByTagName('head')[0]; if (!jqueryLoaded) { var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js'; head.appendChild(script); if (script.readyState && script.onload!==null){ script.onreadystatechange= function () { if (this.readyState == 'complete') mce_preload_check(); } } } var err_style = ''; try{ err_style = mc_custom_error_style; } catch(e){ err_style = '#mc_embed_signup input.mce_inline_error{border-color:#6B0505;} #mc_embed_signup div.mce_inline_error{margin: 0 0 1em 0; padding: 5px 10px; background-color:#6B0505; font-weight: bold; z-index: 1; color:#fff;}'; } var head= document.getElementsByTagName('head')[0]; var style= document.createElement('style'); style.type= 'text/css'; if (style.styleSheet) { style.styleSheet.cssText = err_style; } else { style.appendChild(document.createTextNode(err_style)); } head.appendChild(style); setTimeout('mce_preload_check();', 250); var mce_preload_checks = 0; function mce_preload_check(){ if (mce_preload_checks>40) return; mce_preload_checks++; try { var jqueryLoaded=jQuery; } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://downloads.mailchimp.com/js/jquery.form-n-validate.js'; head.appendChild(script); try { var validatorLoaded=jQuery("#fake-form").validate({}); } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } mce_init_form(); } function mce_init_form(){ jQuery(document).ready( function($) { var options = { errorClass: 'mce_inline_error', errorElement: 'div', onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} }; var mce_validator = $("#mc-embedded-subscribe-form").validate(options); $("#mc-embedded-subscribe-form").unbind('submit');//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator options = { url: 'http://scenefinnmark.us4.list-manage1.com/subscribe/post-json?u=90aa38d01594ae58162f715de&id=c0b76daf59&c=?', type: 'GET', dataType: 'json', contentType: "application/json; charset=utf-8", beforeSubmit: function(){ $('#mce_tmp_error_msg').remove(); $('.datefield','#mc_embed_signup').each( function(){ var txt = 'filled'; var fields = new Array(); var i = 0; $(':text', this).each( function(){ fields[i] = this; i++; }); $(':hidden', this).each( function(){ var bday = false; if (fields.length == 2){ bday = true; fields[2] = {'value':1970};//trick birthdays into having years } if ( fields[0].value=='MM' && fields[1].value=='DD' && (fields[2].value=='YYYY' || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ''; } else if ( fields[0].value=='' && fields[1].value=='' && (fields[2].value=='' || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ''; } else { if (/\[day\]/.test(fields[0].name)){ this.value = fields[1].value+'/'+fields[0].value+'/'+fields[2].value; } else { this.value = fields[0].value+'/'+fields[1].value+'/'+fields[2].value; } } }); }); $('.phonefield-us','#mc_embed_signup').each( function(){ var fields = new Array(); var i = 0; $(':text', this).each( function(){ fields[i] = this; i++; }); $(':hidden', this).each( function(){ if ( fields[0].value.length != 3 || fields[1].value.length!=3 || fields[2].value.length!=4 ){ this.value = ''; } else { this.value = 'filled'; } }); }); return mce_validator.form(); }, success: mce_success_cb }; $('#mc-embedded-subscribe-form').ajaxForm(options); /* * Translated default messages for the jQuery validation plugin. * Locale: NO (Norwegian) */ jQuery.extend(jQuery.validator.messages, { required: "Dette feltet er obligatorisk.", maxlength: jQuery.validator.format("Maksimalt {0} tegn."), minlength: jQuery.validator.format("Minimum {0} tegn."), rangelength: jQuery.validator.format("Angi minimum {0} og maksimum {1} tegn."), email: "Oppgi en gyldig epostadresse.", url: "Angi en gyldig URL.", date: "Angi en gyldig dato.", dateISO: "Angi en gyldig dato (ÅÅÅÅ-MM-DD).", dateSE: "Angi en gyldig dato.", number: "Angi et gyldig nummer.", numberSE: "Angi et gyldig nummer.", digits: "Skriv kun tall.", equalTo: "Skriv samme verdi igjen.", range: jQuery.validator.format("Angi en verdi mellom {0} og {1}."), max: jQuery.validator.format("Angi en verdi som er mindre eller lik {0}."), min: jQuery.validator.format("Angi en verdi som er større eller lik {0}."), creditcard: "Angi et gyldig kredittkortnummer." }); }); } function mce_success_cb(resp){ $('#mce-success-response').hide(); $('#mce-error-response').hide(); if (resp.result=="success"){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(resp.msg); $('#mc-embedded-subscribe-form').each(function(){ this.reset(); }); } else { var index = -1; var msg; try { var parts = resp.msg.split(' - ',2); if (parts[1]==undefined){ msg = resp.msg; } else { i = parseInt(parts[0]); if (i.toString() == parts[0]){ index = parts[0]; msg = parts[1]; } else { index = -1; msg = resp.msg; } } } catch(e){ index = -1; msg = resp.msg; } try{ if (index== -1){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } else { err_id = 'mce_tmp_error_msg'; html = '
'+msg+'
'; var input_id = '#mc_embed_signup'; var f = $(input_id); if (ftypes[index]=='address'){ input_id = '#mce-'+fnames[index]+'-addr1'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else if (ftypes[index]=='date'){ input_id = '#mce-'+fnames[index]+'-month'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else { input_id = '#mce-'+fnames[index]; f = $().parent(input_id).get(0); } if (f){ $(f).append(html); $(input_id).focus(); } else { $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } } catch(e){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } }

Om oss

Store opplevelser på små steder!

Scene Finnmark er en institusjon underlagt Finnmark Fylkeskommune, som består av landsdelsmusikere gjennom Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Den Kulturelle Skolesekken i Finnmark.

I tillegg til å utvikle egne produksjoner er Scene Finnmark et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark, samt være en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet i fylket. Scene Finnmarks administrasjon er lokalisert i Vadsø.

LINK - vårt rytmiske ensemble er lokalisert i Hammerfest. I tillegg til et utstrakt samarbeid med andre utøvere fokuserer LINK på utvikling av sitt eget kunstneriske uttrykk.

Ensemble Noor - klassisk kammermusikkgruppe med base i Alta. Ensemblet er svært aktive i hele Nordkalotten, og har et nært samarbeid med bl.a. musikkinstitusjoner i Murmansk og St. Petersburg.

Varangermusikerne - to av Scene Finnmarks utøvere er lokaliserte i Vadsø, og har solid utdannelse og erfaring innen klassisk og rytmisk musikk. Hovedsatsningsområdet er musikksamarbeidet med Russland. 

Den Kulturelle Skolesekken - en nasjonal ordning som skal gi elever i grunn- og videregående skole profesjonelle kunst- og kulturopplevelser innen kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst.

Scene Finnmark har også fokus på å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse, blant annet gjennom prosjektet Sápmi Music.

FFK logo hovedmerke rgb-01

FFK logo